NOTARIALNE POŚWIADCZANIE DOKUMENTÓW AMERYKAŃSKICH

NOTARIALNE POŚWIADCZANIE DOKUMENTÓW AMERYKAŃSKICH

Systemy prawne różnych stanów Stanów Zjednoczonych Ameryki często wymagają, aby dokumenty były notarialnie poświadczone - lub aby używać amerykańskiej pisowni, notarialnie. Obejmuje to zazwyczaj dokumenty wykorzystywane do przekazywania lub przenoszenia własności, dokumenty związane z hipoteką i finansami, upoważnienia lub zgody i wiele innych. Kategorie dokumentów, które mogą wymagać notarialnego poświadczenia, obejmują akty notarialne (takie jak "akty wyrejestrowania" lub "dokumenty gwarancyjne"), oświadczenia pisemne (np. oświadczenia złożone pod przysięgą), pełnomocnictwa i wiele innych instrumentów prawnych. Dla wielu z tych dokumentów wymóg notarialny nakłada prawo danego stanu, ale istnieją również dokumenty wymagające notarialnego poświadczenia na mocy prawa federalnego - przykładem może być oświadczenie o wyrażeniu zgody na wydanie paszportu USA małoletniemu, który nie ukończył 16 lat. Choć nie jesteśmy notariuszami amerykańskimi, często bez problemów sporządzamy dokumenty dla USA.
Prawodawstwo różnych stanów USA określa, w jaki sposób notariusze są powoływani i jakie są ich obowiązki w tym konkretnym stanie. Mogą się one różnić w zależności od stanu. Na przykład notariusze w stanach takich jak Floryda czy Nevada mogą przeprowadzać ceremonie zawarcia małżeństwa, podczas gdy w wielu innych stanach nie jest to uwzględnione w dozwolonych obowiązkach notariusza.

Na stronie internetowej znajdują się szczegółowe informacje na temat obowiązków i kwalifikacji notariuszy w różnych stanach USA.

W wielu stanach USA obowiązują przepisy prawa określające konkretne sformułowania, które notariusze tego stanu muszą stosować przy poświadczaniu określonych dokumentów, takich jak akty notarialne lub poświadczenia pod przysięgą. Dwa typowe przykłady zaświadczeń notarialnych, dla których podano określoną formę słowa, to "zaświadczenia o uznaniu" i "orzecznictwo". Zaświadczenie o uznaniu to zazwyczaj akapit wpisany na końcu dokumentu, w którym notariusz potwierdza, że osoba podpisująca dokument została zidentyfikowana przez notariusza, potwierdza notariuszowi, że rozumie dokument i chce, aby miał on moc prawną, a także potwierdza, że podpis na dokumencie rzeczywiście należy do niej. Podobnym uwierzytelnieniem jest certyfikat, który musi być podpisany pod przysięgą.
Stosunkowo często zdarza się, że obywatel USA przebywa czasowo lub na stałe poza Stanami Zjednoczonymi, ale musi wysłać dokument notarialny, aby można go było wykorzystać w domu. Może się tak zdarzyć na przykład w przypadku właściciela nieruchomości z Kalifornii, który obecnie mieszka w Warszawie w Polsce i musi podpisać pełnomocnictwo, aby prawnicy w Kalifornii mogli zająć się sprzedażą. Obywatele innych krajów, ale mających bliskie związki z Ameryką, również mogą się spotkać w podobnych sytuacjach. Na przykład student prawa planujący przystąpienie do egzaminu adwokackiego w stanie Nowy Jork zostanie poproszony o przesłanie "notarialnie poświadczonego" formularza zgłoszeniowego.
W takich sytuacjach prawo różnych stanów zezwala na to, aby akt notarialny został sporządzony poza Stanami Zjednoczonymi, poprzez przekazanie go albo ambasadzie

USA, albo lokalnemu notariuszowi.


Zwłaszcza u nas notariusze zazwyczaj znają notarialne sporządzanie dokumentów dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ w Warszawie oraz w Polsce mieszka wielu obywateli amerykańskich, a na umówienie się z notariuszem w ambasadzie USA w Warszawie czeka się zazwyczaj kilka tygodni.
Dokumenty notarialnie poświadczone przez notariusza w Polsce są w pełni akceptowane w Stanach Zjednoczonych. W przypadku niektórych stanów konieczne jest jednak wykonanie dodatkowego kroku po notarialnym poświadczeniu. Etap ten znany jest jako "legalizacja" i polega na przedłożeniu dokumentu w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w celu dołączenia do niego "apostille". Apostille jest zaświadczeniem potwierdzającym podpis i pieczęć notariusza. Dokument notarialnie poświadczony i opatrzony apostille musi być akceptowany w Stanach Zjednoczonych tak, jakby był tam notarialnie poświadczony; wynika to z faktu, że zarówno Polska jak i USA są stronami konwencji haskiej z 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Notariusze w Polsce mogą zazwyczaj pośredniczyć w organizacji apostille i notarialnego poświadczenia, a niektórzy notariusze z siedzibą w Warszawie mogą pośredniczyć w organizacji apostille w tym samym lub następnym dniu.
Strona internetowa Ambasady USA w Warszawie sama podsumowuje proces notarialny i legalizacyjny z udziałem notariusza polskiego. Chociaż ambasada zaleca uzyskanie zawsze apostille, wiele stanów USA uchwaliło prawo, które nie wymaga apostille i podpis i pieczęć polskiego notariusza zostaną zaakceptowane bezpośrednio. Ma to miejsce na przykład na Florydzie, w Kolorado, Arizonie lub Nevadzie, podczas gdy inne stany, takie jak Kalifornia, Arkansas lub Karolina Północna, zwykle oczekują dołączenia apostille do niektórych dokumentów. Zawsze zaleca się podwójną weryfikację z organem przyjmującym, czy apostille jest wymagane w odniesieniu do danego dokumentu.
W razie pytań nasi notariusze służą radą w sprawie procesu notarialnego dla dokumentów amerykańskich i apostille. Więcej informacji na temat naszych usług można znaleźć na naszej stronie internetowej.